Regulamin portalu pulno.com Datafic Sp. z o.o.

Obowiązuje od: 23.12.2018 r.

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Regulamin określa sposób oraz warunki świadczenia usług przez Pulno.com, jak również sposób korzystania z portalu Pulno.com, tj. z zamieszczonych na nim informacji oraz funkcjonalności udostępnionych Użytkownikom.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

3. Definicje zawarte w regulaminie:

 • a. Usługodawca - Datafic sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Naramowickiej 47 lokal 109, 61-622 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000574445, NIP 9721257308. Wysokość kapitału zakładowego: 5000zł.
 • b. Aplikacja - oprogramowanie udostępniane przez Usługodawcę jako usługa. Oprogramowanie służy do analizy strony internetowej.
 • c. Login - adres poczty elektronicznej e-mail będący identyfikatorem Użytkownika
 • d. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin portalu pulno.com
 • e. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi.
 • f. Portal - strona internetowa pulno.com umożliwiająca dostęp do Usług.
 • g. RODO - Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
 • h. Usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji.
 • i. Rejestracja - utworzenie Konta przez Użytkownika za pomocą formularza rejestracyjnego w Portalu
 • j. Konto - indywidualne konto Użytkownika utworzone w Aplikacji
 • k. Newsletter – usługa pozwalająca Użytkownikowi na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.
 • l. Cookies - informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • m. Strona - Użytkownik lub Usługodawca
 • n. Okres Abonamentowy - okres działania Usługi, za który została opłacona Opłata Abonamentowa
 • o. Okres Testowy - okres kolejnych 10 dni działania Usługi, w którym Usługa jest udostępniona Użytkownikowi bezpłatnie
 • p. Crawler - część Aplikacji odpowiadająca za odwiedzanie stron internetowych. Dodatkowe informacje są dostępne pod adresem: https://www.pulno.com/bot.html
 • q. Opłata Abonamentowa - opłata za Usługę zgodnie z wybranym pakietem dostępnym na stronie www.pulno.com/pl/pricing
§ 2 Postanowienia Ogólne

1. Właścicielem portalu Pulno.com jest Usługodawca.

2. Pulno.com świadczy Użytkownikom korzystającym z Portalu usługę dostarczania i informacji, pod warunkiem przestrzegania przez nich niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa oraz ogólnie przyjętych zasad korzystania z Internetu.

3. Wchodząc na Portal Pulno.com, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem Portalu, w pełni go akceptuje i zobowiązuje się go przestrzegać.

4. Warunkiem koniecznym dla korzystania z Portalu (prowadzenia analiz stron internetowych) jest zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu Portalu.

5. Wszelkie prawa autorskie do Portalu, związane z nimi rozwiązania, prezentacje danych, informacji, treści należą do Usługodawcy.

§ 3 Zasady korzystania z portalu

1. Zamawiając Usługę, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami oraz Regulaminem, a także, że akceptuje wszystkie postanowienia tego Regulaminu.

2. Usługi świadczone za pośrednictwem Portalu Pulno.com mogą być płatne lub bezpłatne.

3. Usługodawca wykonuje dla Użytkownika Usługę posługując się dostępnymi informacjami dostarczanymi przez zewnętrzne podmioty, w tym dane dostępne na stronach Google.com, Bing.com i innych. Informacje te mogą się zmieniać. Usługodawca dąży do stanu, gdzie informacje są aktualizowane, ale nie gwarantuje ich aktualności.

4. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Aplikacji w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania.

5. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Aplikacji zgodnie z przepisami prawa.

6. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, a w szczególności cywilnej, karnej, administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Portalu.

7. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności zgodnie z treścią artykułów 12, 13, 14 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

8. Usługodawca zastrzega, że Aplikacja i Usługi mogą być czasowo niedostępne. W szczególności dotyczy to aktualizacji oprogramowania, konserwacji i przeglądu sprzętu, awarii u kontrahentów Usługodawcy, działania siły wyższej. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie Usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.

9. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Aplikacją:

 • a. komputer z dostępem do Internetu,
 • b. dostęp do poczty elektronicznej,
 • c. przeglądarka internetowa,
 • d. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

10. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

11. Korzystanie z Usług Usługodawcy w ramach Aplikacji jest odpłatne. Wyjątkiem jest Okres Testowy.

12. Informacje dotyczące parametrów Usługi, wysokości Opłat Abonamentowych dostępne są na stronie www.pulno.com/pl/pricing

13. Opłatę Abonamentową można zapłacić poprzez system płatności w Portalu.

14. Opłata Abonamentowa pobierana jest z góry.

15. Użytkownik wybierając płatność za Opłatę Abonamentową w formie karty debetowej lub kredytowej zgadza się na automatyczne obciążanie karty kredytowej lub konta bankowego za całość należnych opłat w danym Okresie Abonamentowym.

16. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę zewnętrznych podmiotów pośredniczących w procesie płatności.

17. Niedozwolone jest zamieszczanie przez Użytkowników Portalu treści:

 • a. sprzecznych z prawem,
 • b. wzywających do nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym
 • c. propagujących przemoc
 • d. naruszających dobra osobiste innych osób
 • e. uznanych powszechnie za niemoralne, nieetyczne, społecznie niewłaściwe
 • f. o charakterze reklamowym lub komercyjnym bez zgody Usługodawcy

18. Niedozwolone jest wykorzystywanie portalu

 • a. w sposób sprzecznych z prawem
 • b. w celu wysyłania niechcianych emaili i wiadomości
 • c. do analizowania serwisów www w sposób który mógłby zakłócić ich pracę.
 • d. w sposób który mógłby zakłócić działanie innych użytkowników serwisu lub zakłócić działanie naszej infrastruktury.

19. Okres testowy może zostać zakończony w każdej chwili.Może się to wiązać z usunięciem Konta.

20. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto będące w okresie testowym. W przypadku firmy, możliwe jest posiadanie jedynie jednego konta w okresie testowym dla danej firmy.

21. W przypadku gdy użytkownik nie zaloguje się na konto testowe przez przynajmniej trzy miesiące, konto może zostać zamknięte automatycznie, bez powiadomienia użytkownika. W przypadku zamknięcia konta, wszystkie dane mogą zostać skasowane automatycznie, bez powiadamiania użytkownika.

§ 4 Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Usługodawcę

 • a. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług za pośrednictwem Strony Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: support@pulno.com lub poczty tradycyjnej wysłanej do siedziby Usługodawcy
 • b. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności opis, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe, w tym Login. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 • c. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Jeśli dane będą wymagały uzupełnienia to Usługodawca zwróci się do składającego reklamację o uzupełnienie danych. Czas udzielania uzupełnień przedłuża odpowiednio czas rozpatrywania reklamacji
 • d. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści Regulaminu nie będą rozpatrywane przez Usługodawcę.
 • e. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Użytkownika sposób.
 • f. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę jest ostateczne.
§ 5 Rozwiązanie umowy

1. Umowy zawierane są na czas nieokreślony.

2. Rozwiązanie umowy może nastąpić w razie:

 • a. braku opłacenia faktury pro-forma za kolejny Okres Abonamentowy,
 • b. braku płatności należnej Usługodawcy w terminie,
 • c. złożenia oświadczenia w postaci elektronicznej w panelu Użytkownika,
 • d. złożenia oświadczenia w postaci elektronicznej jako e-mail wysłany na adres Strony umowy,
 • e. naruszania przez Użytkownika dóbr osobistych,

3. W przypadku rozwiązania Umowy ze strony Użytkownika przed zakończeniem Okresu Abonamentowego Opłata Abonamentowa nie zostaje zwrócona.

4. W przypadku rozwiązania Umowy ze strony Usługodawcy przed zakończeniem Okresu Abonamentowego Opłata Abonamentowa zostaje zwrócona za pozostały niewykorzystany czas trwania Okresu Abonamentowego.

5. Rozwiązanie umowy może skutkować usunięciem Konta razem ze wszystkimi danymi wprowadzonymi przez Użytkownika

6. Usługodawca może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu.

§ 6 Ochrona danych osobowych

1. Usługodawca przywiązuje ogromną wagę do ochrony danych osobowych Użytkowników Portalu. Wszelkie udostępnione Portalowi dane są należycie zabezpieczone i chronione przed dostępem osób nieupoważnionych.

2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.

3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą przez Usługodawcę w celu świadczenia Usług. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Operatora jest prowadzenie marketingu własnych usług.

4. Okres przechowywania danych: czas potrzebny na realizację Usług na rzecz Użytkownika, czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Usługodawcy na rzecz Użytkownika.

5. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Usługodawcę do momentu wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail.

6. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych oraz prawo do przenoszenia danych.

7. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Administrator wykorzystuje publicznie dostępne dane w tych celach do jakich zostały stworzone.

9. Podanie danych osobowych przez Użytkownika będącego osobą fizyczną jest konieczne do świadczenia Usługi

10. Zarejestrowany Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza, że są one zgodne z prawdą.

11. Usługodawca zapewnia Użytkownikom stały dostęp do ich danych osobowych oraz możliwość ich edycji i modyfikacji.

12. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym tj. do:

 • a. Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield). Dane będą przekazywane tylko do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji, co zobowiązuje je do właściwego zabezpieczenia danych osobowych.
 • b. Do innych krajów na podstawie standardowych klauzul umownych, które zobowiążą podmioty, do których trafią dane do ich właściwego zabezpieczenia.

13. Użytkownik może zwrócić się do Administratora z wnioskiem o usunięcie jego danych, co spowoduje usunięcie Konta tego Użytkownika.

14. Usługodawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

15. Usługodawca informuje, że odbiorcami danych osobowych mogą być m.in.: hostingodawcy Portalu, organy państwowe, dostawcy narzędzi do wysyłki newsletterów, biuro rachunkowe.

§ 7 Polityka cookies i innych podobnych technologii

1. W związku z udostępnianiem zawartości Portal stosuje się Cookies.

2. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

 • a. dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • c. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • d. dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 • e. zabezpieczenia serwisu przed próbami nadużyć i naruszenia bezpieczeństwa

3. W ramach naszych serwisów internetowych możemy stosować następujące rodzaje plików Cookies:

 • a. „niezbędne” pliki Cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
 • b. pliki Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
 • c. pliki Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
 • d. „funkcjonalne” pliki Cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 • e. „reklamowe” pliki Cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie Cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym jaki jest niniejszy Serwis z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Serwisem reklamodawców, przez firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Więcej o ciasteczkach można przeczytać tutaj.

Zobacz jak Google używa danych z cookies

Dane zbierane przez Google Analytics nie zawierają pełnego adresu IP użytkownika (anonimizacja adresu IP). Funkcje raportowania o reklamach oraz gromadzenie danych na potrzeby remarketingu są wyłączone. User-ID jest wyłączone. Dane demograficzne nie są zbierane.

§ 8 Własność intelektualna

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem https://www.pulno.com korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością https://www.pulno.com. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony https://www.pulno.com, bez zgody Usługodawcy.

2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony https://www.pulno.com stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania na Portalu i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy.

2. Treść niniejszego Regulaminu może być utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Pulno.com.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Użytkownik Portalu zostanie poinformowany o zmianie treści Regulaminu poprzez umieszczenie na stronie głównej Portalu informacji o zmianie. Informacja będzie dostępna przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

4. Poinformowanie o zmianach Regulaminu nastąpi nie później niż 14 dni przed wprowadzeniem zmian. Użytkownik ma możliwość niezaakceptowania nowej treści Regulaminu. W tym wypadku zobowiązany jest zawiadomić Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu, co skutkuje rozwiązaniem umowy z dniem ostatniego w pełni opłaconego Okresu Abonamentowego.

5. Umowy zawierane za pośrednictwem Portalu zawierane są zgodnie z prawem polskim.

6. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.